Często zadawane pytania

Niemieckie tablice rejestracyjne z czerwonym i żółtym paskiem

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr C 68 z dnia 24 marca 2007 r. opublikowany został Komunikat Interpretacyjny Komisji w sprawie procedur rejestracji pojazdów silnikowych pochodzących z innego państwa członkowskiego, z którego wynika, że należy uznawać tymczasowe świadectwa rejestracji wydane przez inne państwa członkowskie.

Tym samym niemieckie tablice rejestracyjne z tzw. "żółtym paskiem" uprawniają do korzystania z pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  W TERMINIE ICH WAŻNOŚCI.  Zgodnie z pkt 4.2 komunikatu, "swobodny ruch pojazdu silnikowego posiadającego tymczasowe tablice rejestracyjne i świadectwo rejestracji może być utrudniony wyłącznie z przyczyn związanych z bezpieczeństwem ruchu, w przypadku zasadnych podejrzeń, że pojazd jest kradziony lub władze kontrolujące mają uzasadnione wątpliwości dotyczące ważności świadectwa".
 
Analogiczne postępowanie obowiązuje w przypadku pojazdu zarejestrowanego na niemieckich tablicach rejestracyjnych z czerwonym paskiem. Jest to następstwem między innymi tego, że po upływie terminu ważności tych tablic, pojazd taki jest wyrejestrowywany (i co za tym idzie niedopuszczony do ruchu) w kraju pochodzenia.
      
Poruszanie się opisanym w pytaniu pojazdem, po drogach publicznych lub w strefach zamieszkania na terytorium RP, nosi znamiona wykroczenia i może skutkować fakultatywnie:

- usunięciem pojazdu z drogi na koszt właściciela,

- nałożeniem grzywny w drodze postępowania mandatowego,

- zastsowaniem środków oddziaływania wychowawczego,

- skierowaniem wniosku o ukaranie do wydziału grodzkiego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce popełnienia czynu.

W tym zakresie opisana przez pytającego problematyka jest w głównej mierze uregulowana przez Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) i Ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. nr 106, poz. 1148, ze zm.).