Często zadawane pytania

Jaka jest potrzebna kategoria prawa jazdy do kierowania quadem?

Odpowiadając na pytanie o kategorię prawa jazdy potrzebną do kierowania quadem należy dokonać analizy przepisów prawa.

Uprawnienia do kierowania zostały określone w Dziale IV ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Wymienione są tam poszczególne kategorie prawa jazdy, jako dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, w zależności od rodzaju pojazdu, jego dopuszczalnej masy całkowitej lub pojemności skokowej silnika (tylko w przypadku motocykla).
 
Należy zatem zakwalifikować pojazd typu quad do danego rodzaju pojazdu, o którym mówi ustawodawca określając kategorie prawa jazdy (art. 88 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o ruchu drogowym). Najłatwiej dokonać tego na podstawie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego, które stanowią jednocześnie dokumenty stwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu na drogach publicznych. Obserwowana praktyka wskazuje, iż quady rejestrowane są jako pojazdy samochodowe lub rzadziej, jako motorowery. W przypadku motorowerów dokumentem uprawniającym do kierowania jest dla osób w przedziale wiekowym 13-18 lat karta motorowerowa. Po 18. roku życia nie wymaga się uprawnień do kierowania motorowerem. Jeżeli quad został zarejestrowany jako pojazd samochodowy, to w zależności od jego masy własnej lub dopuszczalnej masy całkowitej uprawnieniem do kierowania będzie prawo jazdy odpowiedniej kategorii: dla pojazdu o masie własnej do 550 kg - kat B1; dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. - kat B, dla pojazdu o dmc pow. 3,5 t. - kat C1 (do 7,5 t.) lub C.
 
Gdy pojazd silnikowy, jakim niewątpliwie jest quad, nie został zarejestrowany, to nie wolno nim wyjechać na drogi publiczne, chyba że na podstawie świadectwa homologacji, karty pojazdu lub innych wiarygodnych dokumentów wydanych przez producenta lub importera, można go zdefiniować, jako pojazd wolnobieżny, tj. taki pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h (art. 2 pkt 34 ustawy - Prawo o ruchu drogowym). Pojazd wolnobieżny nie podlega rejestracji, ale do kierowania nim po drodze publicznej wymagane jest prawo jazdy przynajmniej kategorii B.

Warto zauważyć, że w art. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym nie występuje określenie „quad", co może przysparzać pewnych trudności w odpowiednim zakwalifikowaniu tego pojazdu, a jest to niezbędne dla określenia uprawnień do kierowania. Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji prawnej quad należy zaliczyć do pojazdów samochodowych (art. 2 pkt 33: „pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego") lub w przypadku pojazdów mniejszych rozmiarów - do motorowerów (art. 2 pkt 46: „pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm sześc., którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h"). W obydwu wypadkach do poruszania się po drodze publicznej konieczne jest posiadanie dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC, a także stosownych uprawnień.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym apelujemy o rozważne zachowanie i zaniechanie używania niezarejestrowanych quadów do jazdy po drogach publicznych.