Często zadawane pytania

Czy urządzenia kontrolno-pomiarowe muszą mieć plomby?

Każde urządzenie kontrolno-pomiarowe (a zwłaszcza urządzenie elektroniczne) powinno przechodzić okresową legalizację wykonywaną przez uprawniony do tego podmiot. Po dokonaniu weryfikacji prawidłowości funkcjonowania określonego urządzenia wydawane jest świadectwo legalizacji wskazujące na numer fabryczny urządzenia, termin ważności i inne informacje. Urządzenie po dokonaniu sprawdzenia, powinno mieć plomby lub inne zabezpieczenia zapobiegające ingerencji osób niepowołanych, natomiast brak takich zabezpieczeń nie dyskwalifikuje jeszcze tego urządzenia. Często na alkotestach są umieszczane naklejki, które w trakcie codziennego użytkowania niszczą się. Nie oznacza to jednak, że takie urządzenie działa nieprawidłowo, tym bardziej, że posiada ważne świadectwo legalizacji. Oczywiście jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że urządzenie kontrolno-pomiarowe nie działa prawidłowo lub ktoś dokonywał w nim jakichkolwiek przeróbek, jest podstawa do tego, aby zakwestionować prawidłowość działania takiego urządzenia. W przypadku postępowania mandatowego istnieje możliwość skorzystania z odmowy przyjęcia mandatu, a w przypadku urządzenia do badania stanu trzeźwości, żądania pobrania krwi jako niezależnego dowodu. Przy odmowie przyjęcia mandatu jest kierowany wniosek o ukaranie do sądu. Sąd jako organ niezawisły kierując się zasadą swobodnej oceny dowodów zdecyduje, czy wynik pochodzący z urządzenia posiadającego ważną legalizację, lecz bez plomb zabezpieczających można zakwalifikować jako dowód w sprawie.