Narada Roczna KMP Świętochłowice - Kronika komendy - Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Kronika komendy

Narada Roczna KMP Świętochłowice

Data publikacji 18.01.2013

Wczoraj odbyła się Narada Roczna KMP w Świętochłowicach. W naradzie uczestniczył Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz władze samorządowe i wymiaru sprawiedliwości. Podczas narady podsumowano działalność komendy w 2012 roku.

Wczoraj odbyła się narada roczna kierownictwa służbowego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach. Uczestniczyli w niej m.in. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Roman RABSZTYN, który z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadzoruje świętochłowicki garnizon oraz całe kierownictwo służbowe Komendy Miejskiej.
 
Zaszczycił nas udział władz samorządowych i wymiaru sprawiedliwości. Obecni byli m.in.: Pan Bartosz KARCZ - Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice, Pani Gerda KRÓL - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Świętochłowice, Pan Mariusz SYNOWIEC - Sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie. Był również obecny Pan Bogusław BULIŃSKI - Komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach.
 
Tematem narady było omówienie wyników świętochłowickiej Policji za ubiegły rok.
 
Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach insp. Zbigniew BLACHA na wstępie poruszył problematykę związaną ze sprawami kadrowymi i omówił stan dyscypliny wśród podległych policjantów. Następnie przedstawił wyniki osiągnięte przez służbę kryminalną.
 
W roku 2012, w porównaniu do 2011 r. wszczęto o 145 mniej postępowań. W ich wyniku stwierdzono popełnienie 1.963 przestępstw, tj. o 285 mniej niż w roku ubiegłym. Nastąpił wzrost ilości stwierdzonych przestępstw gospodarczych w porównaniu roku 2011 do 2012 o 8. Zmniejszyła się liczba wszczętych postępowań o przestępstwa drogowe, głównie o kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości. Wykrywalność ogólna wyniosła w roku 2012 wynik 58% i była wyższa od roku 2011 o 3,2 %. Największą liczbę przestępstw w roku 2012 odnotowano w kategorii kradzieży cudzej rzeczy (346 przypadków) i kradzieży z włamaniem (321), chociaż w obu tych kategoriach odnotowano spadek ilości ogólnej zdarzeń w stosunku do roku 2011. Na terenie Świętochłowic w porównaniu do roku 2011 skradziono o 21 mniej samochodów. Niestety, wzrosła liczba rozbojów z 33 w 2011 roku do 46 w 2012 r. oraz bójek i pobić - z 16 w 2011 r. do 24 w 2012. Wykrywalność sprawców przestępstw w tej kategorii wynosi aż 80 %, i odnotowano wzrost w stosunku do roku ubiegłego aż o prawie 16%. Jeszcze lepiej jest w przypadku przestępstw uszczerbku na zdrowiu, tu wykrywalność sięga 94%, a bójek i pobić - 77,5%. Najmniejsza wykrywalność jest w przypadku kradzieży z włamaniem. Tu jedynie co 3 przestępstwo kończy się wykryciem sprawcy. Zmiana tej sytuacji jest głównym zadaniem świętochłowickiej Policji na 2013 r.
 
W roku 2012 łącznie ujęto 98 poszukiwanych osób, w tym aż 34 poszukiwane listami gończymi. Odzyskano mienie o wartości ponad 260.000 zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 226.000 zł. Na gorącym uczynku ujęto sprawców 257 przestępstw, i jest to więcej o 59 niż w roku 2011.
 
Sprawy związane z pionem prewencji i ruchu drogowego omówił nadzorujący ten pion mł. insp. Waldemar PRIETZ - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego.
 
W 2012 roku policjanci zrealizowali 7.600 służb w terenie. Podczas ich trwania nałożyli łącznie 4.062 mandaty karne na sprawców wykroczeń. Legitymowali ponad 20.000 osób. Ponadto przeprowadzili 8.533 interwencje policyjne.
 
W minionym roku na terenie miasta doszło do 21 wypadków drogowych (tyle samo było ich w 2011) w wyniku których obrażenia odniosło 30 osób (tyle samo co w 2011). Nie było ofiar śmiertelnych na drodze. W roku 2011 było ich aż 4 osoby. Ponadto doszło do 248 kolizji. Przyczyna największej ilości zdarzeń drogowych było niezachowanie odległości od poprzedzającego pojazdu (90 zdarzeń) oraz nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (81 przypadków). Zatrzymano również prawie 200 nietrzeźwych kierujących  
 
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Roman RABSZTYN w swoim wystąpieniu podziękował świętochłowickim policjantom za dotychczasowa służbę i wyniki. Następnie podziękował władzom samorządowym za dotychczasową współpracę i wsparcie finansowe.
 
Obecny na odprawie Pan Bartosz KARCZ - Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice podziękował wszystkim policjantom za rzetelnie pełnioną służbę i stwierdził, że dzięki pracy Policji społeczeństwo czuje się bezpieczniej. W podobnym tonie wypowiedziała się Pani radna Gerda KRÓL - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Świętochłowice.
 
Kończąc odprawę, Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach insp. Zbigniew BLACHA pokreślił, że w dalszym ciągu działania tutejszej Policji zmierzać będą do stałej i systematycznej poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta oraz przeciwdziałaniu wszelkim zjawiskom negatywnym, patologiom i zagrożeniom.